Bulgarian Russian English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
Карта на България
Реклама
Автобусные туры Москва - Одесса - Солнечный Берег
Оптилон - ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ТРАВЯНЫХ ПОКРЫТИЙ
Компания Лидер-ком, торговая марка EX-IT
Защо България

      Защо да инвестирате в България?

   - Висококвалифицирана, многоезична работна ръка,  работеща при едни от най-конкурентните за работодателя нива на заплащане в Европа;
    - Стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда;   
    -
Членство на България в ЕС;
    - Свободна търговия с преференциалните търговски партньори на ЕС, в това число страните от ЕАСТ, Турция, средиземноморските страни, страните от Западните Балкани Южна Африка, Мексико, Чили и др.
    - Корпоративен данък - 10% ;
    - Данък върху доходите на физическите лица - 10% ;
    - Възможност за освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 млн. евро
    - Годишна амортизационна норма от 30% за машини и оборудване, 50% за ново оборудване използвано за първоначална инвестиция и 50% за софтуер и хардуер;
    - Договори за избягване на двойното данъчно облагане с 61 страни;
    - Споразумения за взаимна защита и насърчаване на чуждестранните инвестиции с 60 страни;
    - Придобиване на земя чрез регистрирана в България фирма с до 100% чуждестранно участие;
    - Ускорени административни процедури чрез Българската агенция за инвестиции;  
    - Природни и културни забележителности, добра кухня и гостоприемство.

    Държавна структура
   България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на Република България, приета от Великото Народно Събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е висшия закон на страната и никой друг закон не може да го оспорва. Всички международни договори, които са ратифицирани според конституцията, се считат за част от вътрешното законодателство.
    Народното събрание е еднокамарен парламент. Състои се от 240 члена, наречени народни представители, които се избират от народа на всеки четири години. Народното събрание е законодателен орган, който се ръководи от Председател и четири заместник председатели. 
   Държавен глава е Президентът, който представлява страната в международните си отношения.
   Министерски Съвет е изпълнителният държавен орган, който ръководи вътрешната и външната политика на страната. Правителството ръководи изпълнението на държавния бюджет, организира управлението на държавната собственост и приема или отменя определени категории международни договори, посочени в конституцията.
   В процеса на демократичните промени се извърши плавна смяна на властта и укрепване на държавните институции. Всички политически сили се обединиха около идеята за внедряване на пазарна икономика и зачитане на човешките права.

Обща информация за България
 •  Площ: 110,910 кв. км. / 42,822 кв.мили
 •  Население: (31.12.2006 г.): 7 679 290 ( 3 720 932 - мъже / 3 958 358 - жени )
 •  Реален ръст на БВП: 6,2% (2007 г.)
 •  Икономика: (БДС, 2007 г.): 61,5% услуги, 32,3% промишленост и 6,92 селско стопанство
 • Висшисти: 22% от населението
 •  Национален език: български
 • Чужди езици: английски, немски, френски, испански, руски
 •  Религия: 83% православни християни
  Форма на държавно управление: Парламентарна република
   Валута: Български лев (BGN), фиксиран към eврото при курс 1.95583:1
 • Членство в: ЕС, НАТО, Световната търговска организация
    Местоположение
  България е разположена в югоизточната част на Балканския полуостров. Населението на страната е 7.7 млн. души, а площта - 110 912 кв.км. На юг България граничи с Гърция и Турция, на запад с Македония и Сърбия. Река Дунав на север е нашата естествена граница с Румъния; на изток се намира Черно море.
   България е разположена в центъра на регион в процес на динамично развитие. В рамките на 500 км. от столицата София (1.4 млн. души) живее население от над 90 млн. души в 9 страни, наскоро поели по пътя на пазарната икономика. Това е огромен пазар с бързо нарастваща покупателна способност. 
  Мрежа от международни магистрали пресича страната, като осъществява важната връзка със страните от Западна Европа, Русия, Мала Азия, Адриатическо, Егейско и Черно Море. Както морският, така и речният транспорт (Черно море и река Дунав) улесняват търговията с региона
    

   История
   България е страна с повече от 3000 годишна история. Балканският Полуостров е бил средище на множество цивилизации: Тракийската, Римската, Византийската както на племена и народи, които са били претопени или изгубили идентичността си в течение на вековете. Българската държава съществува от 13 века. Бива основана през 681 г. сл.Хр., когато славяни и прабългари се обединяват под властта на хан Аспарух.
   Покръстването на българите през 865 г. ги прави неразривна част от Християнската цивилизация. Създаването на кирилицата през втората половина на девети век има силно влияние върху културното развитие на страната, и поради факта, че преди това са се използвали единствено латинската и гръцката писменост.
   През 1185 г., след множество битки с Византия, братята Асен и Петър въстават и византийците са принудени да признаят автономната Българска държава. Днешният гр. Велико Търново става център на Второто Българско Царство. През 1202 г. цар Калоян ( 1197 - 1207 г. ) сключва крайно мирно споразумение с Византия, което дава на България пълна независимост, което от своя страна допринася  за разцвета на Българската култура. След смъртта на цар Иван Асен 2, политическа нестабилност заплашва българите.
   За съжаление през 1396 г. България пада под турско робство, като окупацията продължава близо 500 години.
  
След Руско-Турската освободителна война през 1878 г., България възвръща свободата си след пет вековно Турско робство. През 1879 г. първото народно събрание приема първата конституция на България, която една от най-демократичните за времето си.
   Първото десетилетие на 20 век България изживява години на развитие на икономиката и просперитет. Българските стоки и българската валута "Златният лев" са високо ценени на западния пазар, засилват се връзките със страни като Австрия, Германия, Франция и Великобритания.

 

 
 
All Rights Reserved © 4 Seraphins 2008-2021
Created by ZVStudio.com